Governance, statuten en reglementen

We nemen onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid serieus en leggen daar ook graag verantwoording over af aan onze stakeholders. Intermaris toetst haar prestaties doorlopend en stemt het beleid continu af op wetgeving en actuele ontwikkelingen.

Het belang van corporate governance

Intermaris vindt goed bestuur (corporate governance) belangrijk. Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Voor leden van Aedes geldt de Governancecode Woningcorporaties. Deze code bestaat uit principes en bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Zaken die wij heel belangrijk vinden.

De Governancecode gaat uit van het principe 'pas toe of leg uit'. Dit betekent dat beargumenteerd afwijken mogelijk is.

Visitatie

Visitatie is een belangrijk onderzoek voor het toezicht in de sociale huursector. Het is een onafhankelijk en eenduidig onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van een corporatie. Dit onderzoek wordt gedaan door een externe, onafhankelijke organisatie. Hiervoor is een aanpak vastgesteld. Ook Intermaris laat zich visiteren. Bekijk ons laatste uitgebreide visitatierapport. De rapporten zijn openbaar en ook te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Lees hier meer.