Visitatie

Visitatie is een belangrijk onderzoek voor het toezicht in de sociale huursector. Het is een onafhankelijk en eenduidig onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van een corporatie. Dit onderzoek wordt gedaan door een externe, onafhankelijke organisatie. Hiervoor is een aanpak vastgesteld. Ook Intermaris laat zich visiteren. Hier vindt u een samenvatting van ons visitatierapport.

Onze reactie op het visitatierapport

In het rapport staan ook een aantal aanbevelingen. Wij vinden het belangrijk om deze aanbevelingen en onze reactie daarop met u te delen.

"Versterk de aansluiting tussen de strategie en uitvoering en voorkom dat de resultaten achterblijven bij de verwachting van de samenwerkingspartners”.

In de visitatie is er lof voor de actualiteit van de strategie en de grondigheid waarmee die met partners en medewerkers wordt uitgewerkt. We zijn blij met deze waardering en gaan van harte door met het uitdragen en verankeren van onze strategie in de uitvoering.

“Versterk de huurdersparticipatie bij renovatieprojecten via de huurdersverenigingen en bewonerscommissies en beperk de participatie bij omvangrijke renovatieprojecten of integrale programma’s niet tot de eigen huurders, maar betrek omwonenden eveneens op passende wijze”.

Intermaris betrekt huurders uitgebreid bij haar projecten. Toch is de feedback dat er meer ruimte kan zijn voor maatwerk. Dat is voor een deel herkenbaar. Met name in die gevallen waar renovaties een repeterend karakter hebben. Ook dan is het wenselijk om ruimte te laten voor specifieke wensen van bewoners. Tegelijk kan dit leiden tot ongelijkheid. De uitdaging is dan hoe we met elkaar een goede standaard bepalen en zorgen dat in gelijke gevallen, gelijk wordt gehandeld.

Omwonenden die geen huurder zijn van Intermaris hebben inderdaad niet altijd onze aandacht. Dat is soms onterecht. Daar moeten we alerter op zijn. 

“Geef samenwerkingspartners inzicht in de besluitvormingsprocessen en de af- en overwegingen bij besluiten”.

Dit zien wij als een oproep om duidelijkheid. Wij moeten tijdig en goed beargumenteerd onze besluiten toelichten aan betrokkenen. Soms is een beslissing niet eenvoudig en moeten we ons bewust zijn dat er tussentijds meer toelichting nodig is.

“Blijf aandacht geven aan informeel overleg met samenwerkingspartners. De samenwerkingspartners benoemen de informele overleggen en elkaar weten te vinden als belangrijk in het opbouwen van een relatie.”

Wij zien informeel overleg ook als kans om de samenwerking te verdiepen en het plezier met elkaar te vergroten. Want het mag ook leuk zijn!

Meer weten over onze visitatie?

Bekijk ons laatste uitgebreide visitatierapport. De rapporten zijn openbaar en ook te vinden op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.